Tjörns hembygdsförening

Donation från Tjörns Skogsägareförening

nov 16, 2017 | 2017, Dokumentarkiv

Tjörns Hembygdsförening mottog i oktober 2017 en summa på 29 797 kronor som stod kvar på ett konto tillhörande Tjörns Skogsägareförening. Pengarna skulle användas för ”bevarande och utveckling” av vår förening. Samtidigt överlämnades tre protokollsböcker och tre kassaböcker från Walla Skogsägareförening och dels från Stenkyrka Skogsägareförening. Jag har slumpvis läst vissa avsnitt ur dessa handlingar och noterat några intressanta uppgifter.

Walla Skogsvårdsförening bildades den 26 november 1909. Trettio personer hade infunnit sig till mötet som inleddes med att Länsjägmästaren höll ett föredrag med skioptikonbilder över ämnet skogsvård. Ändamålet med föreingen var bl.a. att ”anställa skogsodling på kalmarker inom Walla socken”. Medlemsavgiften bestämdes till femtio ören pr medlem.

Förutom årsmöten hölls två – tre styrelsemöten varje år. Protokollen från dessa är välformulerade och skrivna med mycket vacker handstil. I protokoll från 1910 kan man läsa att en skogsplantering misslyckats på grund av ”odugliga plantor från plantskolan på Tyft och att den hitsända plantören varit mindre lämplig”.

I årsberättelsen från 1912 finns uppgiften att man det året satt 75 800 plantor av olika slag, främst tall och gran men även ett flertal sorters lövträd bl.a. 400 björkplantor.

Sista protokollet i Walla Skogsägareförenings bok är skrivet 24 mars 1964. Vid denna tid hade bildats skogsägareföreningar i flera socknar på ön. Det finns noteringar om Stenkyrka Skogsägarförening, (senare med tillägget Stenkyrka-Rönnäng) och Klövedals Skogsägareförening.

Den andra protokollsboken tillhörde Stenkyrka Skogsägarförening. Första protokollet i denna är daterat 29 juni 1954 men i kassaboken finns första posten noterad redan år 1947.

År 1961 den 19 oktober hölls ett sammanträde med kommittén för Valla, Stenkyrka-Rönnängs och Klövedals Skogsägareföreningar. Denna kommitté enades om en sammanslag-ning av dessa föreningar till en gemensam förening med namnet Tjörns Skogsvårdsförening. En interimsstyrelse med representanter för alla föreningarna bildades och man diskuterade nya stadgar. Ändamålet med föreningen formulerades: ”Verka för kalmarkens beklädande med skog samt för hygges- och ungskogsröjning samt för övriga arbeten inom skogsvårdens främjande”. Denna sammanslagning och antagandet av nya stadgar antogs av Stenkyrka Skogsägareförening den 28 november 1961.

Sista protokollet är daterat 10 mars 1996. Sista noteringen i kassaboken är från den 31 december 1996. Då är utgående kassabehållning 6 805 kronor. När föreningen somnade in helt framgår inte av överlämnade handlingar.

Tjörn den 17 oktober 2017  Ragnar Karlsson

Årsmöte Tjörns hembygdsförening 2024

Hembygdsföreningens årsmöte besöktes av ett 50 tal medlemmar Tjörns Hembygdsförenings årsmöte den 24 mars 2024 leddes av Eva Annerås. Årsmötet innebar inga stora förändringar vad gäller styrelsen. Endast en ledamot avgick och ersattes av Marita Larsson Wirtberg....

Filmen Sveriges Saltaste kust visades på Bräcke

Bräckes samlingsal var fylld till sista plats när Peter Mulds ochStefan Edmans senaste film ”Sveriges saltaste Kust” visades.Arrangörer var Tjörns Hembygdsförening, Naturskyddsföreningenoch Studiefrämjandet. På plats var Stefan Edman och Peter Muld.Hembygdsföreningens...

Välkommen i föreningen!

Medlemsavgift 150 kr för en medlem och 200 kr för två eller familj. Betala till bg 5807-3412 eller swisha till 123-346 64 14. Glöm inte namn, adress och e-post-adress. Om du swishar kan du skriva e-post-adressen i meddelande-rutan.

Öktekaffe för aktiva medlemmar i Tjörns hembygdsförening

Söndagen den sjunde januari 2024 inbjöds alla de medlemmar, som under året hjälpt till med olika insatser i föreningen, till öktekaffe. Cirka 70 medlemmar hade hörsammat inbjudan och det blev en trivsam eftermiddag som förutom kaffe, bjöd på sång och musik, anförande...

Vindövarvet

Britt Johansson berättade om Vindövarvet på BräckeEn söndageftermiddag i november kom Britt Johansson till Bräcke för att berätta historien om Vindövarvet och dess grundare Karl Andersson. Ett 40 tal personer hade samlats för att höra Britt berätta om sin far och...