Kallelse till årsmöte lörd. 4 mars kl.15.00

Kallelse till årsmöte med  Tjörns Hembygdsförening Lördagen den 4 mars kl. 15.00

På Bräcke hembygdsgård

Efter årsmötesförhandlingar underhållning av musikgruppen

”Vär o vurna” – blues, visor och americana på tjörbu.

Kaffeservering

Länk till årsberättelsen

Ärendelista

 • Årsmötets öppnande
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justerare tillika rösträknare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Frågan om årsmötets behöriga utlysande
 • Styrelsens och revisorernas berättelse
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av ordförande för ett år
 • Val av styrelseledamöter för två år
 • Val av styrelsesuppleanter
 • Val av en revisor och en revisorssuppleant för två år
 • Val av valberedning för ett år bestående av tre personer varav en är sammankallande.
 • Fastställande av medlemsavgift för kommande år
 • Frågor, som styrelsen, revisorer eller enskilda medlemmar skriftligen hänskjutit till årsmötet minst en månad före mötet: Förslag till stadgeändring
 • Årsmötets avslutande

Styrelsens förslag till stadgeändring:

Paragraferna har försetts med rubrik och §7 och §8 har slagits ihop till en, då de behandlar samma fråga. Det nytillkomna har rödmarkerats.

Tjörns Hembygdsförening

Stadgar

Antagna vid årsmöte den 23 maj 1992

 • 3 ändrad vid årsmöte 17 april 2004
 • 3, §4 och§6 ändrade vid årsmöte den 4 mars 2017

Föreningens ändamål

 • § 1

Föreningen har till ändamål att inom Tjörns kommun väcka hembygdsintresset i bygden och verka för en förnuftig omsorg om dess skatter av natur och kultur, såsom fasta fornlämningar, lösa fornfynd, folkminnen, gamla kvarnar och hustyper, husgeråd och redskap samt vad som i övrigt är ägnat att belysa Tjörns kulturhistoria.

Föreningen har likaledes till uppgift att till gemensamt arbete och ömsesidigt stöd, sammanföra alla dem, som intresserar sig för detta syfte.

Medlemskap

 • § 2

Medlemskap kan erhållas av envar, som intresserar sig för föreningens syften. Medlem erlägger årsavgift med belopp, som årsmötet äger bestämma. Ständig medlem erlägger en engångsavgift av tjugo gånger årsavgiften. Föreningen kan på förslag från styrelsen på årsmöte till hedersledamöter kalla särskilt förtjänta personer.

Föreningens styrelse

 • § 3

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 11 ledamöter och 5 suppleanter, varav hembygdsföreningen väljer 9 ledamöter och 3 suppleanter och kommunen 2 ledamöter och 2 suppleanter.

Styrelseval äger rum vid årsmöte och för en tid av två år. Av hembygdsföreningens ledamöter väljes högst 5 varje år.

Årsmötet väljer ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lottning sker.

Vid styrelsens sammanträden föres protokoll, som justeras av ordföranden och en ledamot.

Kallelse till styrelsesammanträdet sker genom ordförandens försorg genom brev eller på annat lämpligt sätt. Styrelsen sammanträder minst två gånger varje år.

Det åligger styrelsen att:

Verkställa vid föreningens sammanträden fattade beslut.

Förvalta föreningens tillgångar och vidtaga alla åtgärder, som leder till föreningens framgång,

samt tillse, att föreningens fasta och lösa egendom icke vanvårdas eller förstöres.

Föreningens penningmedel

 • § 4

Föreningens penningmedel skall förvaltas av styrelsen och innestå på bank. De medel som härrör från donationer/testamenten skall i bokföringen redovisas under speciell rubrik på skuldsidan och hanteras enligt donatorernas önskemål. Kapital och ränta får endast tas i anspråk för angivet ändamål i donationen eller testamentet.

Föreningens räkenskaper och revision

 • § 5

Föreningens räkenskaper avslutas den 31 december, varefter desamma granskas av två revisorer, vilka före februari månads utgång påföljande år till styrelsen skall över sin granskning avgiva skriftlig berättelse. Revisorsval äger rum vid årsmötet varvid en väljes varje år.

Ordinarie årsmöte

 • § 6

Ordinarie årsmöte hålles före utgången av maj månad varje år. Kallelse till årsmötet sker per post eller på annat sätt, som styrelsen anser lämpligt och delges medlemmarna senast tre veckor före mötet. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 • Årsmötets öppnande
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justerare tillika rösträknare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Frågan om årsmötets behöriga utlysande
 • Styrelsens och revisorernas berättelse
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av ordförande för ett år
 • Val av styrelseledamöter för två år
 • Val av styrelsesuppleanter
 • Val av en revisor och en revisorssuppleant för två år
 • Val av valberedning för ett år bestående av tre personer varav en är sammankallande.
 • Fastställande av medlemsavgift för kommande år
 • Frågor, som styrelsen, revisorer eller enskilda medlemmar skriftligen hänskjutit till årsmötet minst en månad före mötet
 • Årsmötets avslutande

 Extra årsmöte

 • § 7

Extra årsmöte med föreningen hålls då styrelsen så anser nödvändigt eller då minst fem (5) av föreningens medlemmar så fordrar och härom hos ordföranden inkommer med uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas.

Kallelse till extra årsmöte skall ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte, och delges medlemmarna senast 5 dagar före mötet. I kallelsen skall angivas tid och plats för mötets hållande samt de ärenden som skall förekomma. Vid extra årsmöte må endast sådana frågor avgöras, som varit i kallelsen upptagna.

 Vid röstning

 • § 8

Vid föreningsmöte äger varje medlem en röst. Även förening eller annan sammanslutning äger en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Röstning får ej utövas genom fullmakt. Vid början av varje möte utser föreningen två medlemmar att justera dagens protokoll tillika rösträknare.

 Stadgeändring och upplösning av föreningen

 • § 9

För ändring av dessa stadgar, överlåtelse av föreningens fasta egendom eller upplösning av föreningen erfordras två på varandra följande föreningsmöten med minst sex (6) månaders mellanrum, varav det ena skall vara årsmöte. För sådant beslut erfordras minst 2/3-delar av alla avgivna röster.

Skulle föreningen upplösas, skall dess samlingar och övriga tillhörigheter överlämnas till Tjörns kommun eller till någon hembygdsvårdande sammanslutning enligt föreningens bestämmande i samband med upplösningen.

Se nuvarande stadgar

***********************************************************************************************

Bilder från 2017 års arrangemang

Reportage från Hembygdsföreningens berättarcafé på Bräcke måndagen den 6 februari 2017. Kvällens tema var ”Jakter”.
Henry Jansson berättade om dessa jakter som var transportbåtar vilka trafikerade de flesta hamnar i Bohuslän första halvan av 1900-talet.
Se Birgith Åhs referat 

Foto: Ragnar Karlsson
Se filmklipp ca 2,5 min 

IMG_7010 IMG_7008 IMG_7006 IMG_7005 IMG_7002 IMG_7001 IMG_6995

**********************************************************************************************

 

Bildreportage från ”öktekaffe” I Kyrkans hus i Kållekärr söndag 15 januari.
Foto: Ragnar Karlsson.
Se flera bilder:     Se film med allsång 7 min.

 

IMG_6599

Anslagstavlan

 6 februari kl. 18.00
Berättarkväll

Om jakter som användes i fraktfarten.
Avgift 40:-    Kaffeservering.

4 mars kl. 15.00
Hembygdsföreningens årsmöte  på Bräcke

Årsmötesförhandlingar, fråga om stadgeändring, presentation av arkitektförslag till ny byggnad. Kaffe. Underhållning av gruppen ”Vär o Vurna” – blues, visor o americana på tjörnbu.

 

13 mars kl. 18.00
Berättarkväll

Om bin och biodling förr och nu. Avgift 40:- Kaffeservering.

*****************************************************************

Tjörns Hembygdsförening tackar 2016 års sponsorer

Korggubben

Styckens

Borglund

ICA Supermarket Runes

Jordgubbsförsäljningen Myggenäs

Almö Livs

Mellby gård

Dekorex

Björholmens fisk och grönt

Fiskebåten Carmona

Skärhamns fisk & skaldjur